Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Bơm chìm nước thải EBARA1400295323ebara bestMáy bơm nước thải EBARA BEST 4 MA 1.5HP
17.266.000
1400295323ebara bestMáy bơm nước thải EBARA BEST 4 1.5HP
16.877.000
1400295323ebara bestMáy bơm nước thải EBARA BEST 3 1.0HP
14.880.000
small ein1312601279Máy bơm nước thải EBARA BEST ONE MA 0.33HP
7.217.000
may bom chim dw vox 100Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 300 3.0HP
25.478.000
may bom chim dw vox 100Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 200 1.5HP
22.471.000
may bom chim dw vox 100Máy bơm nước thải Ebara DW VOX M 150 A 1.0HP
21.337.000
may bom chim dw vox 100Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 150 1.5HP
20.695.000
may bom chim dw vox 100Máy bơm nước thải Ebara DW VOX M 100 A 1.0HP
19.313.000
may bom chim dw vox 100Máy bơm nước thải Ebara DW VOX 100 1.0HP
18.649.000
swt200Máy bơm nước bùn chất thải Ebara SWT 300 2.0HP
13.626.000
swt200Máy bơm nước bùn chất thải Ebara SWT 200M 2.0HP
12.648.000
swt200Máy bơm nước bùn chất thải Ebara SWT 200 2.0HP
12.648.000
ebara rightMáy bơm nước thải EBARA Right 100 MA 1.0HP
10.959.000


ebara rightMáy bơm nước thải EBARA Right 100 1.0HP
10.684.000
bom chim nuoc thai ebara dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 65 DVS 51.5 2HP (China)
16.790.000
bom chim nuoc thai ebara dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 65 DVS 5.75 1HP (China)
14.680.000
bom chim nuoc thai ebara dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 50 DVS 51.5 2HP (China)
15.020.000
dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 50 DVS 5.75 1HP (China)
12.750.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 100 DFJ 53.7 5HP có dao cắt rác 3 phao ...
64.800.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFJ 53.7 5HP có dao cắt rác 3 phao ...
38.240.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFJ 52.2 3HP có dao cắt rác 3 phao ...
34.730.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFJ 51.5 2HP có dao cắt rác 3 phao ...
30.790.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 65 DFJ 51.5 2HP có dao cắt rác 3 phao ...
30.620.000
dfaBơm chìm nước thải EBARA 100 DFA 53.7 5HP có dao cắt rác 2 phao
52.070.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFA 53.7 5HP có dao cắt rác 2 phao ...
36.990.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFA 52.2 3HP có dao cắt rác 2 phao ...
33.460.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFA 51.5 2HP có dao cắt rác 2 phao ...
29.590.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 65 DFA 51.5 2HP có dao cắt rác 2 phao ...
29.420.000
dlcBơm chìm nước thải EBARA 80 DF 53.7 5HP có dao cắt rác (China)
30.620.000
dlcBơm chìm nước thải EBARA 80 DF 52.2 3HP có dao cắt rác (China)
27.140.000
dlcBơm chìm nước thải EBARA 80 DF 51.5 2HP có dao cắt rác (China)
25.040.000
dlcBơm chìm nước thải EBARA 65 DF 51.5 2HP có dao cắt rác (China)
24.980.000
dsBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DS 57.5 10HP (china)
50.930.000
dsBơm chìm nước thải không phao EBARA 50 DS 53.7 5HP (China)
31.580.000
dsBơm chìm nước thải không phao EBARA 50 DS 51.5 2HP (China)
15.760.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DLB 57.5 10HP (China)
57.130.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DLB 55.5 7.5HP (China)
53.090.000


1400295323ebara bestMáy bơm nước thải EBARA BEST 5 2HP
18.064.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DML 53.7 5HP (China)
38.590.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 80 DML 52.2 3HP (China)
33.790.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 80 DLC 57.5 10HP (China)
55.540.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 80 DLC 55.5 7.5HP (China)
51.390.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DLB 57.5 10HP (Indonesia)
71.940.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DL 518 25HP (China)
149.720.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DL 515 20HP (China)
98.960.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DLB 55.5 7.5HP ...
66.880.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DL 511 15HP (China)
71.020.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 80 DL 53.7 5HP (China)
31.130.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 80 DL 52.2 3HP (China)
27.660.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 65 DL 51.5 2HP (China)
24.980.000
dvsj copy copyBơm chìm nước thải EBARA 65 DVSJ 51.5 2HP có 3 phao (China)
22.590.000
dvsj copy copyBơm chìm nước thải EBARA 65 DVSJ 5.75 1HP có 3 phao (China)
19.290.000
dvsj copy copyBơm chìm nước thải EBARA 50 DVSJ 51.5 2HP có 3 phao (China)
20.770.000
dvsj copy copyBơm chìm nước thải EBARA 50 DVSJ 5.75 1HP có 3 phao (China)
17.710.000
dvsaBơm chìm nước thải EBARA 65 DVSA 51.5 2HP có 2 phao (China)
21.400.000
dvsaBơm chìm nước thải EBARA 65 DVSA 5.75 1HP có 2 phao (China)
17.300.000
dvsaBơm chìm nước thải EBARA 50 DVSA 51.5 2HP có 2 phao (China)
19.630.000
dvsaBơm chìm nước thải EBARA 50 DVSA 5.75 1HP có 2 phao (China)
15.760.000
bom chim nuoc thai ebara dvsBơm chìm nước thải EBARA 80 DVS 53.7 5HP
28.390.000
bom chim nuoc thai ebara dvsBơm chìm nước thải EBARA 80 DVS 52.2 3HP
25.380.000
bom chim nuoc thai ebara dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 65 DVS 53.7 5HP (China)
27.020.000


bom chim nuoc thai ebara dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 65 DVS 52.2 3HP (China)
25.040.000
dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 65 DVS 53.7 5HP (Indonesia)
34.050.000
dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 65 DVS 52.2 3HP (Indonesia)
31.520.000
dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 65 DVS 51.5 2HP (Indonesia)
21.120.000
dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 65 DVS 5.75 1HP (Indonesia)
18.480.000
dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 50 DVS 51.5 2HP (Indonesia)
18.920.000
dvsBơm chìm nước thải không phao EBARA 50 DVS 5.75 1HP (Indonesia)
16.060.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DML 515 20HP (Indonesia)
97.850.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DML 511 15HP (Indonesia)
89.650.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DML 57.5 10HP (Indonesia)
70.050.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DML 55.5 7.5HP ...
64.790.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DML 53.7 5HP (Indonesia)
48.620.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 80 DML 52.2 3HP (Indonesia)
42.600.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 80 DLC 57.5 10HP (Indonesia)
69.960.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 80 DLC 55.5 7.5HP (Indonesia)
64.680.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DL 518 25HP (Indonesia)
179.650.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DL 515 20HP (Indonesia)
118.750.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DL 511 15HP (Indonesia)
89.470.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 80 DL 53.7 5HP (Indonesia)
39.200.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 80 DL 52.2 3HP (Indonesia)
34.840.000
dlBơm chìm nước thải không phao EBARA 65 DL 51.5 2HP (Indonesia)
31.460.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DML 515 20HP (China)
77.680.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DML 511 15HP (China)
71.160.000
dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DML 57.5 10HP (China)
55.600.000


dlcBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DML 55.5 7.5HP (China)
51.510.000
dsBơm chìm nước thải không phao EBARA 100 DS 57.5 10HP (Indonesia)
64.130.000
dsBơm chìm nước thải không phao EBARA 50 DS 53.7 5HP (Indonesia)
39.770.000
dsBơm chìm nước thải không phao EBARA 50 DS 51.5 2HP (Indonesia)
19.870.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 100 DFJ 53.7 5HP có dao cắt rác 3 phao ...
68.040.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFJ 53.7 5HP có dao cắt rác 3 phao ...
40.150.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFJ 52.2 3HP có dao cắt rác 3 phao ...
36.410.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFJ 51.5 2HP có dao cắt rác 3 phao ...
32.320.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 65 DFJ 51.5 2HP có dao cắt rác 3 phao ...
32.120.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFA 53.7 5HP có dao cắt rác 2 phao ...
46.590.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFA 52.2 3HP có dao cắt rác 2 phao ...
42.130.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 80 DFA 51.5 2HP có dao cắt rác 2 phao ...
37.280.000
dlBơm chìm nước thải EBARA 65 DFA 51.5 2HP có dao cắt rác 2 phao ...
37.060.000
dlcBơm chìm nước thải EBARA 80 DF 53.7 5HP có dao cắt rác ...
38.580.000
dlcBơm chìm nước thải EBARA 80 DF 52.2 3HP có dao cắt rác ...
34.160.000
dlcBơm chìm nước thải EBARA 80 DF 51.5 2HP có dao cắt rác ...
31.520.000
dlcBơm chìm nước thải EBARA 65 DF 51.5 2HP có dao cắt rác ...
31.460.000
dvsjBơm chìm nước thải EBARA 65 DVSJ 51.5 2HP có 3 phao (Indonesia)
28.440.000
dvsjBơm chìm nước thải EBARA 65 DVSJ 5.75 1HP có 3 phao (Indonesia)
24.200.000
dvsjBơm chìm nước thải EBARA 50 DVSJ 51.5 2HP có 3 phao (Indonesia)
26.180.000
dvsjBơm chìm nước thải EBARA 50 DVSJ 5.75 1HP có 3 phao (Indonesia)
22.290.000
dvsaBơm chìm nước thải EBARA 65 DVSA 51.5 2HP có 2 phao (Indonesia)
26.950.000
dvsaBơm chìm nước thải EBARA 65 DVSA 5.75 1HP có 2 phao (Indonesia)
21.780.000
dvsaBơm chìm nước thải EBARA 50 DVSA 51.5 2HP có 2 phao (Indonesia)
24.700.000
dvsaBơm chìm nước thải EBARA 50 DVSA 5.75 1HP có 2 phao (Indonesia)
19.860.000